Ãëàâíàÿ»» Ñîðåâíîâàíèÿ»»

ЮН Чемпионат Венгрии 2007

Ðåçóëüòàòû
ìóæ÷èíû
æåíùèíû
ïàðû
òàíöû
1 ì. - Кристина БАРТА è Адам ТОТ (Krisztina Barta & Adam Toth ) , Венгрия
2 ì. - Эмез ЛАШЛО è Мате ФЕДЖЕС (Emese Laszlo & Mate Fejes ) , Венгрия
Фигуристы и фигурное катание