Ãëàâíàÿ»» Ñîðåâíîâàíèÿ»»

Prague Skate 1983

Ðåçóëüòàòû
ìóæ÷èíû
3 ì. - Макото КАНО (Makoto Kano) , Япония
æåíùèíû
ïàðû
1 ì. - Инна БЕККЕР è Сергей ЛИХАНСКИЙ (Inna Bekker & Sergei Likhanski ) , РФ
òàíöû
Фигуристы и фигурное катание