Ãëàâíàÿ»» Ñîðåâíîâàíèÿ»»

ЮН International Trophy of Lyon ян.2013

Ðåçóëüòàòû
ìóæ÷èíû
æåíùèíû
ïàðû
òàíöû
1 ì. - Габриэлла ПАПАДАКИС è Гийом СИЗЕРОН (Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron ) , Франция
7 ì. - Селия РОБЛЕДО è Луис ФЕНЕРО (Celia Robledo & Luis Fenero ) , Испания
Фигуристы и фигурное катание