Ãëàâíàÿ»» Ñîðåâíîâàíèÿ»»

Hershey's Kisses International Challenge 1994

Ðåçóëüòàòû
ìóæ÷èíû
3 ì. - Арен НИЛЬСЕН (Aren Nielsen) , США
æåíùèíû
ïàðû
4 ì. - Карен КУРТЛАНД è Тодд РЕЙНОЛЬДС (Karen Courtland & Todd Reynolds ) , США
òàíöû
Фигуристы и фигурное катание